Strateji ve Ar&Ge

Genç Mail

Genç Mail hizmeti, e-dönüşüm projesi kapsamında kullanıcıların web üzerinden “@gencegitim.com.tr” uzantılı eposta gönderebilmelerini ve gelen epostalarını okumalarını sağlamaktadır. Bu arayüze erişim için “http://gencegitim.com.tr/roundcube/” adresi kullanılmaktadır.

Genç Mail hizmeti kapsamında eposta göndermek ve almak işlemlerinin dışında aynı zamanda süzgeçler, rehber, takvim, not ve ajanda bölümleri de bulunmaktadır.

Genç Mail sistemi Gençlik Eğitim Kurumları BT ve AR-GE Departmanı tarafından geliştirilmiştir. GençMail projesi 2014 yılından yayınlanan ilk sürümünden beri geliştirilmekte olup, bir uygulama çatısı olarak tasarlanmıştır. Bu çatı altında eklenen modüller aracılığıyla uygulamaya yeni yetenekler kazandırılabilmektedir.

gencerisim

Genç Erişim

Genç Erişim; Gençlik Eğitim Kurumlarının “e-dönüşüm projesi” kapsamında görünen yüzüdür. Kurumsal yapıların koordineli ve kullanışlı bir yapısıdır. Teknoloji alt yapılarının hızlı geliştiği bu dönemde , çağın gereklerine uygun , ihtiyaçlara cevap veren aynı zamanda kurumsal kültürün sistematik altyapısını oluşturan bir mekanizmadır.

edys

EDYS (Elektronik Dosya Yönetim Sistemi)

Yazışmalarımızın kayıt altına alınması ve bu bilgilerin paylaşılması kurumlarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Herkesin , her zaman her yerden kolaylıkla ulaşabileceği şeffaf , verimli ve sade bir işletme yapısı günümüzde önemsenen bir algı haline gelmiştir. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bu hedefi gerçekleştirecek olgunluğa ulaşmış ve her geçen gün daha da gelişmektedir. Son yıllarda sıkça duyduğumuz e-Devlet , e-Türkiye gibi kavramlar bu gelişmelerin bir sonucudur.

Elektronik Doküman Yönetim Sistemleri (EDYS) , genel olarak kurumsal bilgi kaynaklarının
elektronik ortamda hazırlanması , paylaşılması , yönetilmesi , depolanması ve kullanılması için geliştirilmiş sistemdir.Bu sistemler kurum içerisinde belge statüsü kazanmış dokümanların yanı sıra belge özelliği taşımayan ancak içerdiği bilgi açısından depolanan ve kullanılan dokümanları düzenleme , tanımlama ve erişim gibi fonksiyonları yerine getirmek üzere de kullanılır. Aynı zamanda kağıt israfını ortadan kaldıran bu sistem sayesinde , ekolojik yapıya zarar vermemiş oluyoruz.

surec

Genç Süreç

Günümüzde eğitim öğretimdeki yeni yönelimler, teknolojik çalışmanın eğitim öğretim araç gereçlerini çeşitlendirmesi ,eğitim yönetiminin ve bilgi yönetiminin yeni boyutlar kazanması Süreçlerle Okul Yönetimi(Genç Süreç) modelini geliştirmemizde etkili olmuştur. Genç Süreç öğretim metotlarına farklı bir bakış , yeni bir yaklaşımdır. Öğretimi kolaylaştıran metotları kullanarak eğitim ve öğretim hayatında iz bırakacak bir programdır.

Genç Süreç; Yöneticilerin , öğretmenlerin ve çalışanların yapması gerekenleri kısaca kurumumuzda yapılan işlerini planlamalarını ve uygulamalarını kontrol etme aynı zamanda çıkabilecek sorunlara önlem almayı sağlayan Süreçlerle Yönetim Modelidir.

Genç Süreç ; Sistematik olarak faaliyetlerin takibini sağlayan veri tabanlı bir sistemdir.

Okullarımızda Genç Süreç;

  • Eğitim teknolojiyle desteklenmesidir.
  • Başarılı ve kaliteli eğitimin sağlanmasıdır.
  • Etkili ve verimli yönetimdir.
  • Beklentilere cevap verecek nitelikte işlerin yürütülmesidir.
  • Çalışanların faaliyetlerinin koordinasyonudur.
  • Faaliyetlerin performansının ölçülmesi ve sürekli iyileştirilmesidir.
  • Faaliyetlerin izlenmesi , değerlendirilmesi ve raporlandırılmasıdır.

E-Portfolyo

Eğitim alanındaki gelişmelerle birlikte, öğrenme kavramı da farklılaşmış “yaşam boyu öğrenme” anlayışı günümüz modern toplumlarında egemen olmuştur. Eğitimdeki bu yeni anlayış doğrultusunda, değerlendirme yaklaşımları ve değerlendirme süreci de yeniden düzenlenmiş ve yeni değerlendirme yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Bu yeni değerlendirme yaklaşımlarından birisi de portfolyolardır.

Portfolyolar, yapılan işlerin ve bu işlerle ilgili belgelerin toplanarak bireysel olarak düzenlendiği, belli bir süreç içindeki bilgi ve beceri gelişimini gösteren planlı ve amaçlı bir şekilde düzenlenmiş çalışmalar topluluğudur. Çoklu kaynak kullanma, özgünlük, dinamiklik, açıklayıcılık, gerçek yaşam deneyimleriyle ilişkilendirilmişlik, kendini değerlendirme ve katılımcı değerlendirme portfolyoların  temel özelliklerindendir.

Okullarımızda, yeteneklerin ortaya çıkarıldığı faaliyetler sonrasında ortaya çıkan sonuçların paylaşıldığı, öğrencilerin ve velilerin görebildiği sistem ekranıdır.

Elektronik Portfolyo (E-Portfolyo): Öğretmen ve öğrencilerin elektronik teknolojileri kullanarak oluşturdukları ürünleri, ses, video, grafik, metin gibi farklı medya formatlarında biriktirmeleri ve düzenlemeleridir. . Bu sayede bireylerin klasik portfolyo sisteminden farklı olarak, yaptıkları çalışmalara her an ve her yerden ulaşabilmesi; zengin metin, resim, ses, video gibi daha fazla duyu organına hitap eden çoklu ortam öğelerini çalışmalarında kullanabilmesi; çalışmaların kâğıt ortamına bağlı kalmaması ve uzun süre saklanabilmesi; öğrenciler arasında sanal ortam üzerinden çalışmaların kolayca paylaşımı; aileler tarafından kolayca takibi ve değerlendirilmesi gibi avantajlara sahip olmaktadır.

Bireye güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğunu gösteren portfolyo, bireyin bir bütün olarak gelişim aşamalarını izleme fırsatı sağlamanın yanı sıra öğretim sürecinin kayıtlarını tutma şansı da vermektedir. Bu sayede, bireyin sorumluluk bilincini geliştirmeyi ve araştırma yapmayı,  kendi kendine öğrenmeye sevk etmeyi ve cesaretlendirmeyi sağlamaktadır.