Ölçme Değerlendirme

0

anaOkul döneminde gelişimin değerlendirilmesi,  çocukların öğrenme ve gelişimine ilişkin sürekli olarak veri toplama ve öğretime ilişkin doğru kararlar verme amacıyla Genç Ölçüm Merkezimizde çeşitli ölçekler uygulanır.  Öncelikli amacımız, öğrencilerimizin eksikliklerini giderek akranları ile eşit fırsata sahip olmasını sağlanır. Böylece öğrencilerin akademik gelişimlerinin izlenmesi, öğrenme eksikliklerinin tespit edilerek öğrenci, veli ve eğitimcilere geri bildirim verilir.

Bu amaç doğrultusunda;

  1. Öğrencilerin gelişimsel sürecinin ve mevcut durumunun tespit edilmesi
  2. Planlanan eğitimsel çalışmaların uyguladıktan sonra hedeflere ne düzeyde ulaşıldığının değerlendirilmesi,
  3. Öğrencinin durumu ve hedeflenen amaçlarının değerlendirilerek eğitim programlarının ihtiyaca yönelik olarak sürekli düzenlenmesi/güncellenmesi,
  4. Öğrencinin ihtiyaçlarına göre eğitim ortamlarının düzenlenmesi sağlanır.

            Genç Ölçüm Merkezi, veri analizleri sonunda bireysel veya grup olarak danışmanlık, eğitim ve etkinlik hizmeti verilebileceği gibi ailelerin karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına, sorunları önleme ve çözme kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak, koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici programlar uygulanır.

Çocuklarımızın gelişimlerini takip edebilmek ve onları bu anlamda en üst seviyede destekleyebilmek amacıyla öğrencilerimize eğitim öğretim yılı başlangıcında, öğretim yılı içerisinde ve sonunda ölçek ve formlar uygulanmaktadır.

Marmara İlköğretime Hazıroluş Ölçeği

Öğrencilerin her gelişim alanında ve temel becerilerde ilköğretime ne düzeyde hazır olduğu ve ne oranda geliştiğini tespit etmek amacıyla uygulanmaktadır.

Gelişim Dosyası

Gelişim (Portfolyo) dosyaları ilkokul ve ortaokulda kullanılan değerlendirme araçlarından biridir. Öğrenciler, yıl boyu farklı derslerde yaptıkları çalışmaları öğrenci dosyalarında düzenli olarak biriktirirler. Her öğrenci gelişim gösterdiğine inandığı veya kendini ifade ettiğini düşündüğü çalışmaları kendisi seçer ve bu çalışmaları neden seçtiğini açıkladığı bir formla birlikte “portfolyo dosyası”na yerleştirir. Öğrencilerimiz, yılsonunda düzenlenen “Portfolyo Sunum Toplantısında, portfolyo dosyasına seçtiği çalışmaları velisi ve öğretmenleriyle paylaşır. Portfolyo toplantıları, eğitim – öğretim uygulamalarımızın ayrılmaz bir parçasıdır.

Beck Anksiyete Ölçeği

Beck Anksiyete Ölçeği, Aaron T. Beck tarafından geliştirilen bir ölçektir. 21 sorudan oluşur. Uluslararasası geçerliliği olan ve anksiyete düzeyini ölçmek için kullanılan bir testtir.

Online Burdon

Burdon dikkat testi, çocukların dikkat düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak için yapılan bir değerlendirme testidir. Genellikle çocukların dikkat gücünü ölçmek ve bu konuda desteğe ihtiyacı olan çocuklara destek olmak için yapılan bir testtir.

Holland - Online Holland Mesleki Tercih Envanteri

Holland Mesleki Tercih Envanteri; öğrencilerin meslek seçiminde kişilik tiplerine uygun mesleği seçebilmeleri için uygulanan bir envanterdir. 90 sorudan oluşan envanter 6 kişilik tipinin sınıflandırılması için belirli kategorilerde sorulmuştur.

Yaşam Pencerem - Online Yaşam Pencerem

Yaşam Pencerem Anketi ekim ayı içerisinde ortaokul ve liselerde, okul rehberlik hizmetleri tarafından uygulanarak; sınıf-okul risk haritası oluşturulabilir. Ayrıca öğrencilerin kişisel problemlerini tespiti amaçlanır.

Frankfurter Dikkat

60-72 ay arasındaki çocukların dikkat seviyesini ölçmek uygulanan  bir testtir.

ÇZE - Online Çoklu Zeka Envanteri

Bu envanterin amacı, bir bireyin kendisini sekiz farklı zeka alanında da sahip olduğu tecrübeleriyle ilişki kurmasına yardım etmektir. Bu değerlendirme, sizlere yaşamınızda yoğun olarak kullandığınız zeka bölümleri hakkında fikir verirken, geliştirmeniz gereken zeka bölümlerini de fark etmenize yardımcı olacaktır.

ÇDD - Online Çalışma Davranışları Değerlendirme

Birey Tanıma Teknikleri kapsamında hazırlanmış, ÇALIŞMA DAVRANIŞI DEĞERLEDİRME ÖLÇEĞİ ‘nin amacı, öğrencilerin çalışma davranışları ile ilgili tutum ve davranışları belirlemek, tespit edilen eksiklik ve yanlışlıkları gidermektir.

Online Öğrenme Stilleri

DBE Öğrenme Stilleri Envanteri, bireylerin çevresini nasıl algıladıklarının, öğrenme çevresi ile nasıl etkileşime girdiklerinin ve öğrenme çevresine nasıl tepkide bulunduklarını tespit etmeye yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir.

ABKO - Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği öğrencilerin yetenekleri ve ilgileri hakkında daha berrak ve gerçekçi bir kavrama sahip olmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği ile bir kimsenin dört yetenek ve on bir ilgi alanına ilişkin benlik kavramları ölçülmektedir.

SKÖ - Sınav Kaygısı Ölçeği

Sınav kaygısı ölçeği sınav kaygısı yaşayan öğrencileri tespit etmek, sınav kaygısının nedenlerini ortaya çıkartıp, çözüm yollarını bulmak amacıyla kullanılır.

MYE - Mesleki Yönelim Envanteri

Bu ilgi envanteri bireyin, çeşitli iş ve mesleklere olan ilgi ve isteklerini ortaya koymaktadır. Buna göre birey, envanter sonuçları ile iş ve mesleklere yönelmesinde ilgi ve isteklerine uygun doğru seçimler yapmasına yardımcı olur.

KDE - Kendini Değerlendirme Envanteri

Kendini Değerlendirme Envanteri – Etki Aile Danışma. Bu envanterin amacı bireyin kendi ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi, bireyin ilgi alanlarının farkına varması ve bireyin meslek veya program seçiminde tercihte bulunmasını kolaylaştırmaktır.

Bir Adam - Ev - Ağaç Çiz Testi

Çocuklara uygulanan bir zeka testi olan bir insan çiz testi, çocukların resmettiği insan figürüne bakılarak objektif bir değerlendirme yapılabilmektedir. Bir İnsan Çiz Testi, çocuklara uygulanan bir zeka testidir.

Rotter Cümle Tamamlama Testi

Rotter cümle tamamlama testi, toplam 40 eksik cümleden oluşmaktadır. Beier testi gibi yarı projektifdir. Bireyin kişilik özellikleri, cinsel ve sosyal tutumları, ebeveynlerine karşı tutumları hakkında bilgi edinilmesini sağlar.

Beier Cümle Tamamlama Testi

Bireyin paylaşamadığı, duygu ve düşüncelerini anlamaya yönelik bir testtir. Birey bu testte eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını vb. duygu ve düşüncelerini yansıtır. Bireyin iç dünyasına ait bilgiler edinmek istendiği zaman kullanılır.

Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi projektif bir testtir. Bu test çocukların sorunlarını çözümlemek ve anlayabilmek için hazırlanmış tekniklerin gelişmişlerinden biridir. Test on tane yarım bırakılmış hikayeden oluşur. Hikâyeler, çocukların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır.

Bir Aile Çiz Testi

Maurice Porot tarafından geliştirilen ve psikanalitik verilere dayanan projektif bir resim testidir. Temel amacı, çocuğun ailesi ile olan çatışmalarını açığa çıkarmaktır. Testin tüm gereci: kâğıt, kalem, silgi ve boya kalemlerinden oluşur.

Hayvan Ailesi Çiz Testi

Çocuktan ailesini çizmesi istenilmektedir. Bu çizimin aile içi ilişkiler, çocuğun ailesine karşı bakış açısı hakkında bilgi vereceği düşünülmektedir. … Bu test içerisinde çocuğun yaptığı hayvan atıfları ve bu hayvanın çocuğun algısında nasıl olduğu üzerinde durulmaktadır.

D2 Dikkat Testi

D2 Dikkat Testi bireylerin dikkat düzeylerini, öğrenme becerilerini, psikomotor hızlarını, zihin konsantrasyon düzeyini ve seçici dikkat düzeyini ölçmeye yarayan çok fonksiyonlu bir testtir.

Kelime Söyleyiş Testi

2,5 yaştan itibaren uygulanan, ifade edici dil gelişimini değerlendiren bir testtir. Çocuğun konuşmada yanlış çıkardığı seslerin belirlenmesinde ve artikülasyon bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesinde kullanılır. İfade edici dil becerisini ölçer.

Gessel Gelişim Figürleri Testi

2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

Good Enoughh Harris Bir İnsan Çiz Testi

Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir.

Frostig Gelişimsel- Görsel Algı Testi

Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklar başta olmak üzere uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını da ölçen bir okul olgunluk testidir.

Benton Görsel Bellek Testi

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

Porteus Labirentleri Testi

Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır.

Başarısızlık Nedenleri Anketi

Birey Tanıma Teknikleri kapsamında hazırlanmış, Başarısızlık Nedenleri Anketi ‘nin amacı, öğrencilerin başarısız olmasına yol açan nedenleri belirleyerek, onları ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktır.

Yorum Yaz