Gençlik İlk/Ortaokulu-Rehberlik

0

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ

Okulumuzda yapılan rehberlik çalışmalarındaki amaç; bireyin kendini anlaması, kendine ve başkasına olan farkındalığını artırması, empati ve iletişim noktasını güçlendirmesi, karar verme becerilerini geliştirmesi, problem çözme yeteneğini güçlendirmesi, çevresine ve topluma uyum sağlaması, kendini gerçekleştirmesidir. Okulumuzdaki Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi bu amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur.

 • REHBERLİK NEDİR?
  • Bireyin kendini tanıması, anlaması, kabul etmesi, kendinde var olan güç ve potansiyel ile, ilgi ve yeteneklerinin farkına varabilmesidir.
  • Çevresindeki olanakları fark etmesi, çevresinde kendine uygun fırsatları görebilmesidir.
  • Sağlıklı kararlar verebilmesi, bireyin özelliklerine(yetenek, ilgi, değer, kişilik) uygun seçimler yapabilmesidir.
  • Kendini gerçekleştirmesi, bireyin doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı birtakım gizli güçlerini yani potansiyelini ortaya çıkarabilmesidir.
  • Yaşadığı toplumla uyumlu olma, bireyin yaşadığı topluma körü körüne bağlanmaması ve her şeyi şartsız bir şekilde kabul etmemesidir. Toplum içinde kendini iyi bir şekilde ifade edebilmesidir.
  • Bilimsel, sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir.
  • Sadece sorun odaklı değil geniş kapsamlıdır. Çeşitli işlevleri vardır.

  1. Uyum Sağlayıcı Rehberlik: Bu rehberlik işlevi ile hem uyum sıkıntısı yaşanmayan bir okul hem de çevresiyle uyum problemi yaşamayan bireylerin var olması amaçlanmaktadır. Bireyin kendisiyle ve çevresiyle barışık olması sosyal uyumunu da ortaya çıkaracaktır. Uyum sağlayıcılık, bir güçlüğü, sıkıntısı ya da uyum bozukluğu olan bireylerin davranışlarının nedenlerini belirlemek ve uyumlu yeni davranışlar göstermesi konusunda gerekli çalışmalar yapmakla ilişkilidir.

  2. Önleyici Rehberlik: Problem durumu ortaya çıkmadan sunulan rehberlik hizmetidir. Problem ortaya çıkmadan ya da ortaya çıkma ihtimali olan problemleri engellemeye dönük hizmetlerle ilişkilidir. Öğrenci ailelerine yönelik ergenlik dönemi çocuklarla ilişkiler ve iletişim konuları çalışmaları, öğrencilerin madde kullanmaya başlamaması için bir takım seminerler ve öğrenciyi bilgilendirmeye dönük faaliyetler buna örnek gösterilebilir.

  3. Çare Bulucu(İyileştirici-Düzeltici) Rehberlik: Çare bulucu rehberlik, sorunların ve istenmeyen davranışların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için yapılan çalışmaları kapsar. Örnek; stres, tırnak yeme, utangaçlık, çekingenlik, düşük öz saygı, öfke kontrolü gibi sorunlar yaşayan bireylere yapılan rehberlik çalışmalarıdır.

  4. Tamamlayıcı Rehberlik: Tamamlayıcılık okullardaki öğretim etkinliklerinin etkili ve verimli olmasının sağlanmasına yardımcı olan, rehberlikle öğretimi tamamlayan bir rol üstlenmektir. Bu işlev, rehberliğin öğretim etkinliklerini tamamlamasıdır.

  5. Ayarlayıcılık Rehberlik: Rehberlikten edinilen bilgilerden öğretimin planlanmasında yararlanılması ayarlayıcılık ile ilgilidir. Rehberlik servisinin öğrencilerle yakın ilişkiler kurup öğrencilerin problemlerini, isteklerini, ihtiyaçlarını belirleyerek; elde ettikleri bilgileri eğitim planlayıcıları ve program yapımcılarına vererek daha sağlıklı, yararlı ve doğru program hazırlanmasına yönelik yaptığı çalışmalardır.

  6. Yöneltici Rehberlik: Bireyi tanıma teknikleri kullanılarak bireylerin özelliklerine uygun meslek, iş, alan, bölüm, seçmeli ders, eğitsel kulüp gibi alanlara yönlendirilmesi rehberliğin yöneltici işlevi ile ilgilidir.

  7. Geliştirici Rehberlik: Gelişimsel rehberlik anlayışından ortaya çıkmıştır. Rehberlik hizmetlerinin yalnızca akademik başarıyı artırma, meslek seçimi sorunları ve bunalım durumların da düzeltici-çare bulucu yardımlar biçiminde verilmesine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bireylerin her gelişim döneminde gerçekleştirmesi gereken birtakım gelişim ödevleri vardır. Bir gelişim döneminde başarılı olamayan birey bir üst gelişim döneminde de başarılı olma ihtimali azalır. Bireylere bu gelişim ödevleriyle ilgili verilen hizmetler rehberliğin geliştirici işleviyle ilgilidir.

  8. Krize Müdahale Edici Rehberlik: Beklenmedik bir durumda ortaya çıkan, yıkıcı gücü üst düzeyde olan yaşantılar söz konusu olduğunda sunulacak yardımlar bu kapsamdadır. Kriz durumuyla karşılaşan bireylere anında psikolojik yardım sunulması önemlidir. Kriz durumlarına örnek olarak şunlar verilebilir: Doğal afetler, kavga ve saldırılar, taciz ve tecavüz olayları, intihar, yakınların ölümü, servis kazaları vb.

  Rehberlik Ne Değildir?

  • Zorunlu olarak verilen bir hizmet değildir.
  • Sihirli bir değnek değildir.
  • Bireye yol gösterme işi değildir.
  • Sadece sorunu olan insanlara verilen bir yardım değildir.
  • Bireye acıma, bireyi kayırma, ona kol kanat germe yoktur.
  • Bir disiplin işi değildir. Disiplin mekanizması değildir.
  • Öğüt verme, birey adına karar verme değildir.
  • Teşhis ve tedavi işi değildir.
  • Bir ders değildir.

  REHBERLİĞİN TEMEL İLKELERİ

  1. Rehberlikte gönüllülük esastır.
  2. Rehberlikte gizlilik esastır.
  3. Rehberlikte özerklik esastır.
  4. Bireysel farklılıklara saygı esastır.
  5. Rehberliğin merkezinde birey vardır.
  6. Rehberliğin temeli insancıl bir anlayışa dayanır.
  7. Rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere açıktır.
  8. Rehberlik hizmetlerinde öğrenci ile ilgili herkesin ortak bir anlayış ve işbirliği içinde olması beklenir.
  9. Rehberlik hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur.
  10. Rehberlik hizmetleri yaşam boyu sunulur.
  11. Rehberlik hizmetleri eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.
  12. Rehberlik uygulamaları ve rehberlik programları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına göre değişir. Esnek bir yapıya sahiptir.

  REHBERLİK HİZMET ALANLARIMIZ
  Çağdaş eğitim anlayışına göre örgün eğitimin içerisinde yer alması gereken profesyonel bir hizmet grubu olan öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında okulumuzda yapılan rehberlik hizmetleri şunlardır:

  Doğrudan Öğrenciye Yönelik Hizmet Alanları

  Psikolojik Danışma: Psikolojik danışma ve rehberlik alanında lisans eğitimini tamamlamış uzman kişi tarafından sunulur. Psikolojik danışma, özellikle duygusal ve kişisel sorunların ele alındığı bir yardım türüdür. Bireyin kendini tanımasına, sorunlarının kaynaklarını fark etmesine, karar verme ve değersizlik hissi yaşanmasının önüne geçilmesine, problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla kişiyle yüz yüze kurulan profesyonel bir yardım ilişkisidir. Okulumuzda bu yardıma ihtiyaç duyan danışanlarımız ile psikolojik danışma süreci yürütülmektedir. Kişi sayısına göre bireysel veya grupla olabilmektedir.

  Bireyi Tanıma: Bireye iyi bir hizmet vermek için bireyi en iyi şekilde tanımak önemlidir. Bu yüzden okulumuzda öğrenciyi tanımaya yönelik envanter, ölçek, anket ve form gibi çalışmalar yapılmaktadır.

  Oryantasyon: Okula yeni başlayan ilkokul, ortaokul birinci sınıf öğrencileri ve okulumuza nakil yolu ile gelen öğrencilerimize okulu(rehberlik servisi, idari kat, öğretmenler odası, kantin, kütüphane, öğrenci kulüpleri, spor tesisleri, okul kuralları vb.) ve çevresini tanıtmak amacıyla eğitim-öğretim yılının açılması ile etkinlikler düzenlenmektedir. Aynı zamanda eğitim-öğretim yılı devam ederken mevcut ara sınıflara okulumuzdaki yeni gelişmeler ve uygulamalar tanıtılmaktadır. Bütün öğrencilerimiz ve velilerimizi okul kuralları hakkında bilgilendirmek amacıyla öğrenci-veli-okul sözleşmesi taraflarca imzalanmaktadır.

  Bilgi Toplama ve Yayma: Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu eğitsel, mesleki, kişisel-sosyal her türlü bilgiler öğrencilerimize sunulmaktadır.

  Yöneltme ve Yerleştirme: Öğrencilerimizi yetenek, ilgi, değer, tutum ve kişilik özellikleri dikkate alınarak uygun bir mesleğe, işe, alana, bölüme, programa, ders dışı etkinliklere, eğitsel kulüplere yönlendirmekteyiz.

  İzleme ve Değerlendirme: İzleme hizmeti; okul içi programlara ya da eğitsel kulüp ve sosyal etkinliklere katılan, başka bir okula geçiş yapan, okulu bitirdikten sonra sürekli bir işe yerleştirilen yani okulda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden yararlanan öğrencilerin uyum ve gelişim durumları hakkında bilgi edinmek için yapılan çalışmaları kapsar. Diğer hizmetlerin devamı niteliğinde olan izleme, sunulan hizmetlerin etkililiğini anlamaya dönük çalışmalar ile ilişkilidir.

  Refere(Sevk): Refere(sevk), öğrencinin yardım almak için başvurduğu branş öğretmeni, sınıf rehber öğretmeni, psikolojik danışman, rehber öğretmen, okul müdürü ya da müdür yardımcısının öğrenciye yardımcı olamayacağını anladığında öğrenciyi yardım alabileceği uygun bir kişiye yönlendirme işlemidir.

  Dolaylı Olarak Öğrenciye Sunulan Hizmet Alanları

  Müşavirlik(Konsültasyon): Okulumuzda, öğrenciyle ilgili bireylerin(öğretmen, veli, idareci) ortak bir rehberlik anlayışı kazanmaları, iş birliği içinde olmaları ve bu alandaki bilgi ve becerilerini artırabilmeleri için yapılan ve yapılacak olan çalışmalarda sürekli iletişim halindeyiz.

  Araştırma ve Değerlendirme: Bir okulda rehberlik hizmetlerinin etkili olabilmesi için öncelikle ne tür hizmetlere ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi ve bu konuda ihtiyaç belirleme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu sebeple her eğitim-öğretim yılı başlarında öğrencilerimize ihtiyaç belirleme formları, problem tarama envanterleri vb. ölçek ve envanter çalışmaları yapılarak bunların sonuçlarının oluşturulması neticesinde okulumuzun rehberlik ihtiyaçları belirlenmiş olmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin başarılarını olumsuz etkileyen okul içi ve dışı faktörlerin veya yetenek, ilgi ve bazı kişilik özelliklerinin belirlenmesi, çeşitli konularda psikolojik ölçme aracı geliştirmeye yönelik çalışmalar, okula uyum sorunlarının ve öğrenme güçlüklerinin saptanması gibi bilimsel araştırmalar da yapılmaktadır.

  Çevre ile İlişkiler: Bu hizmet ile öğrenciye okul çevresinde kendisine faydalı olabilecek kütüphane, spor salonu, sosyokültürel aktivitelerin yapıldığı yerler vb. hakkında bilgiler verilip bu imkânları ayarlamak ya da zararı dokunabilecek internet salonları, kafeler vb. yerlerden onu uzaklaştırmak için çalışmalar yapılmaktadır.

  Veli ile İlişkiler: Anne ve babaları eğitim sürecine katmanın veya onların desteğini almanın yolu, okulda yapılan çalışmalar hakkında onları bilgilendirip ihtiyaç duydukları konularda onlara rehberlik yapmaktan geçer. Bu amaç ile yapılan çalışmalar okul internet sayfamızın ana sayfasında ve rehberlik haberleri bölümünde yayınlanmaktadır. Rehberlik çalışmalarından verim alabilmek için rehberlik servisi, öğretmen ve veli iş birliği büyük önem arz etmektedir. Bunun için rehberlik servisi olarak velilerimizden beklentilerimiz büyüktür ve her zaman onlarla iletişime açık olduğumuzu belirtmek isteriz. Yüz yüze yapılan görüşmeler daha sağlıklı olmaktadır.

  PROBLEM ALANINA GÖRE REHBERLİK TÜRLERİ

  1. Mesleki Rehberlik

  Mesleki rehberlik, bireylerin öncelikle kendilerini tanımaları, kendi özelliklerine uygun meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri kapsamında yapılan yardım hizmetleridir. Bu alanda okulumuzda;
  • İlgi ve yetenek testleri
  • Kişisel kariyer gelişim planlama
  • Üst öğretim kurumları hakkında bilgilendirmeler
  • Üst öğretim kurumlarını ziyaret etme
  • Sosyal etkinlik ve eğitsel kulüp seçiminde birey ile görüşmeler ve yöneltme
  • Hedef olarak bir meslek belirlemelerine yardımcı olma
  gibi çalışmalar yapılmaktadır.

  2. Eğitsel Rehberlik

  Bireylerin eğitim ortamlarından en üst düzeyde istifade edebilmesi, kendi yetenek ve ilgilerine uygun bir eğitim dalı seçip ve buna göre akademik başarısını artırabilmesi için verilen yardımların tümüdür. Bu alanda okulumuzda;
  • Okula uyum çalışmaları
  • Okuldaki ders programı ve ders dışı etkinliklerle ilgili bilgi verme
  • Öğrencilerin etkili plan yapmalarına yardımcı olma
  • Eğitsel kararlar verme ve işlemler yapmaya yönelik çalışmalar
  • Başarıyı engelleyen etmenleri önlemeye yönelik çalışmalar
  • Sınav kaygısı ve buna yönelik gevşeme için nefes ve kas egzersizleri yapma
  • Eğitime ilişkin konularda misafir konuşmacılar çağırma
  • Eğitim kurumlarını ziyaret etme
  • Öğrencilerimizin öğrenmeyi öğrenmelerini sağlama
  • Motivasyon, zaman yönetimi, verimli ders çalışma yöntemleri gibi akademik başarı ile ilgili konularda sunumlar ve seminerler düzenleme
  gibi çalışmalar yapılmaktadır.

  3. Kişisel-Sosyal Rehberlik

  Bireyin hem kendisiyle hem de sosyal çevresiyle ilgili gelişim ihtiyaçları ve problemleri içeren rehberlik türüdür. Bu alanda okulumuzda;
  • Kendini ve başkalarını anlama
  • Kendini ve başkalarını kabul etme
  • Günlük yaşam becerilerini kazanma
  • Aile ve toplum olgusunu kavrama
  • Sağlıklı ve olumlu iletişim özelliklerini bilme
  • Kişisel gelişim
  • Arkadaşlık ilişkileri
  • Duygusal sorunlar
  • Ailevi sorunlar
  • Özgüven, korku ve kaygılar
  • Empati kurabilme ve olayları farklı düşünce biçimleri ile değerlendirme
  gibi çalışmalar yapılmaktadır.

  BİLGİLER

  Anne Babaların Yaygın Tutumları Ve Bu Tutumların Çocukların Kişilik Gelişimleri Üzerindeki Kalıcı Etkileri
  Anne Baba Tutumları Ve Çocuğun Kişilik Gelişimine Etkileri
  İndirmek için tıklayınız…
  Sınav Başarısında Ailenin Rolü
  İndirmek için tıklayınız…
  Etkili Anne Baba Olmak
  İndirmek için tıklayınız…
  Ergenlik Dönemi
  İndirmek için tıklayınız…
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Ekim Ayı Pano Çalışması
  Haber için tıklayınız

  Gençlik Şehit ve Gazilere Vefa Ziyareti
  Haber için tıklayınız

  Gençlik’te Sınav Sistemi Değişikliği Değerlendirildi
  Haber için tıklayınız

  TEOG Tercihleri Hakkında Basın Duyurusu
  Haber için tıklayınız

  6. Sınıflar İle Dikkat Çalışması
  Haber için tıklayınız

  Teog Yakında Sinemalarda
  Haber için tıklayınız

  Nisan Ayı Öfke Kontrolü Konulu Rehberlik Panomuz
  Haber için tıklayınız

  Rehberlik Seminer
  Haber için tıklayınız

  D2 Dikkat Testi İle Dikkat Düzeyimizi Ölçüyoruz
  Haber için tıklayınız

  TEOG Tanıtımı
  Haber için tıklayınız

  Ders Çalışma Planı Hazırlama Çalışması
  Haber için tıklayınız

  2016-2017 1. Dönem Rehberlik Faaliyetleri
  Haber için tıklayınız

  Özel Gençlik İlkokulu Çok Yönlü Düşünmeyi Öğreniyor
  Haber için tıklayınız

  Kendimle Yarışıyorum
  Haber için tıklayınız

  Mart Ayı Zorbalık Konulu Rehberlik Panosu
  Haber için tıklayınız

  Teknoloji Bağımlılığı Testi
  Haber için tıklayınız

  Özel Gençlik İlkokulu Yüzyılın En Ünlü Öykülerini Dramatize Ediyor
  Haber için tıklayınız

  Özel Gençlik İlkokulu Öğrencileri Özeleştiriyi (Nefs-İ Levvame’yi) Öğreniyor
  Haber için tıklayınız

  Nasıl Ders Çalışılır Kurası
  Haber için tıklayınız

  Ders Çalışıyorum Ama Nasıl?
  Haber için tıklayınız

  Öz – (Güven, Saygı, Eleştiri) Çalışmamız
  Haber için tıklayınız

  Şubat Ayı Rehberlik Panosu
  Haber için tıklayınız

  Zamanı Yönetimi Sunusu
  Haber için tıklayınız

  Sınav Analizleri Karnesi
  Haber için tıklayınız

  15 Tatil Öneriler
  Haber için tıklayınız

  Kendimle Yarışıyorum
  Haber için tıklayınız

  İstasyon Yöntemi İle Hak ve Sorumluluklar
  Haber için tıklayınız

  Optik Kodlama Çalışmaları
  Haber için tıklayınız

  BİLSEM Bilgilendirme Semineri Düzenledi
  Haber için tıklayınız

  Aile Tutumları Semineri-2
  Haber için tıklayınız

  Aile Tutumları Semineri-1
  Haber için tıklayınız

  2. Sınıf Öğrencileri Korunum Problemleri Çözüyor
  Haber için tıklayınız

  Özel Gençlik İlkokulu Dgs Testlerinden Geçiyor
  Haber için tıklayınız

  Teknoloji Bağımlılığı İle Mücadele (TBM) Sunumu
  Haber için tıklayınız

  Akran Baskısı Konulu Çalışma
  Haber için tıklayınız

  Unutmadığım Olay
  Haber için tıklayınız

  Altı Şapka Düşünme Tekniği
  Haber için tıklayınız

  1. Sınıf Öğrencilerine Sinellan Göz Taraması Testi Uygulanıyor
  Haber için tıklayınız
  Gazileri Ziyaret
  Haber için tıklayınız
  Özel GENÇLİK’te TEOG Velileri Bilgilendirme toplantısı
  Haber için tıklayınız
  TEOG’da Tercih Dönemi Sona Erdi
  Haber için tıklayınız
  TEOG Tercihlerinde Nelere Dikkat Etmeliyiz?‏
  Haber için tıklayınız
  Gençlik'ten Farkındalık Ziyareti: Yalnız Değilsiniz
  Haber için tıklayınız
  Gençlik’te Bilgisayar Ve İnternet Bağımlılığı Semineri
  Haber için tıklayınız
  Özel Gençlik İlkokulu Rehberlik Servisi
  Haber için tıklayınız
  TEOG SEMİNERİ (03/10/2014)
  Özel Gençlik Ortaokulu Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Hacer ÜLKER 2014- 2015 Eğitim – Öğretim yılının başında 8. Sınıf öğrenci ve velilerine TEOG sınavı hakkında bilgilendirme semineri düzenledi. 2013 -2014 Eğitim- Öğretim yılında ilk defa yapılan TEOG sürecini başarıyla tamamladıklarını ifade eden ÜLKER aşağıdaki konulara değindi:

  Yeni ortaöğretime geçiş sisteminde fen ve teknoloji, matematik, Türkçe, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi ile inkilap tarihi ve Atatürkçülük dersleri, merkezi değerlendirme sistemi kapsamında olacak Ortaöğretime yerleştirmede, öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının yüzde 30’u ile 8.sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının yüzde 70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacak. Merkezi değerlendirmeler her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak. Merkezi değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak o günlerde okullar tatil edilecek.

  Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak.

  Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

  Merkezi değerlendirmelere açık uçlu soruları da içerecek.

  Öğrenciler merkezi sınavları kendi okullarında girecek. Öğretmenler merkezi sınavlara kendi okullarından farklı okullarda girecek. Daha sonra soruları cevaplayan Özel Gençlik Ortaokulu rehber öğretmeni Hacer ÜLKER eğitim- öğretim yılı boyunca gerek velilere gerekse öğrencilere bu tür seminerlerin devam edeceğini belirtti.

  2013-2014 TEOG SINAVLARI (03/06/2014)
  2013-2014 TEOG SINAVLARInı başarıyla atlatan Özel Gençlik Ortaokulu çalışmlarına ara vermeden devam ediyor. 2014-2015 Eğitim- Öğretim yılında yapılacak olan TEOG sınavı için Özel Gençlik Ortaokulu rehberlik servisi tarafından 7. Sınıf velilerine bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde konuşan Ortaokul Rehber Öğretmeni Hacer ÜLKER velilere şunları ifade etti:

  Yeni ortaöğretime geçiş sisteminde fen ve teknoloji, matematik, Türkçe, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi ile inkilap tarihi ve Atatürkçülük dersleri, merkezi değerlendirme sistemi kapsamında olacak Ortaöğretime yerleştirmede, öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8.sınıf ağırlıklandırılmışmerkezi sınav puanının toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacak.

  Merkezi değerlendirmeler her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak. Merkezi değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak o günlerde okullar tatil edilecek.

  Merkezi değerlendirmeler her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak. Merkezi değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak o günlerde okullar tatil edilecek.

  TEOG BİLGİLENDİRME (14/05/2014)
  Özel Gençlik Okulları, öğrencilerini her alanda desteklemek ve onları hayata hazırlamak adına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 8. sınıf TEOG çalışmalarından istediği başarıları elde eden Özel Gençlik Okulları, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinin organizatörlüğünde 7. Sınıflar için 2014-2015 eğitim öğretim yılında yapılacak olan TEOG SINAVI hazırlıklarına şimdiden başladı.

  Etüt çalışmalarıyla sınava hazırlık sürecine başlangıç yapan Özel Gençlik Ortaokulu süregelen başarılarını devam ettirme yolunda hızla yol alıyor. Özel Gençlik Ortaokulu Rehber öğretmeni Hacer ÜLKER “8. Sınıf TEOG çalışmalarında belirlediğimiz hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmalarımıza ara vermeden yeni uygulamalarla devam edeceğiz. Bu anlamda öncelikle 7. Sınıf öğrencilerimize motivasyon ve bilgilendirme çalışmalarımızı başlattık, akabinde akademik başarıyı da elde edebilmek ve bir adım önde olabilmek adına önümüzdeki yılın TEOG çalışmalarını başlattık” dedi. Özel Gençlik Ortaokulu Rehberlik Servisi 7. Sınıf velilerine yönelik bilgilendirme seminerini önümüzdeki günlerde gerçekleştireceklerini bildirdi.

  ERGENLERLE SAĞLIKLI İLETİŞİM (26/12/2014)
  Özel Gençlik Okulları, öğrencilerini her alanda desteklemek ve onları hayata hazırlamak adına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi tarafından organize edilen, gelişim çağındaki öğrencilerin sorunlarından hareketle düzenlenen Ergenlerle Sağlıklı İletişim semineri Özel Gençlik Okulları Beyaz Salonda gerçekleştirildi.Ergenlerle Sağlıklı İletişim konulu seminerde Ergenlik döneminde yaşanabilecek olası sıkıntılar ve gösterilebilecek muhtemel davranış kalıplarını ebeveyn ve ergen bakış açısı olarak iki farklı açıdan ortaya koyularak etkinlik ağırlıklı bir seminer gerçekleştirildi.

  Katılımcıların ilgiyle takip ettiği seminerde ergenlik sorunları Özel Gençlik Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi öğretmenleri tarafından yapılan görüşmelerden örnekler sunularak daha somut hale getirildi. Ebeveyn ve ergen mizaçlarını belirleyecek bir etkinliklerin de yapıldığı seminerde farklı mizaçların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlar ve bu sorunlara getirilebilecek çözümler ortaya kondu.

  Çocuğumuz hangi mizaçta olursa olsun bir ebeveyn olarak onların dikkate alınması gerektiğini ifade eden Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Öğretmeni Hacer ÜLKER, çocuklarla sağlıklı iletişim için bazı tavsiyelerde bulundu. Ülker, soru sorulan, güven aşılayan biri olunması, Çocuğunuz için güven kaynağı ve duyarlı olunması çocuklardan beklentilerin netleştirilerek iyi bir dinleyici olunması gerektiğini ifade ederek tüm katılımcılara teşekkür etti.

  GENÇLİK'TEN VERİMLİ DERS ÇALIŞMA SEMİNERİ (21/12/2014)
  Son olarak Rehberlik Servisi “Verimli Ders Çalışma Yöntem ve Teknikleri” konusunda 5, 6, ve 7. sınıf öğrencilerine seminer verildi. Özel Gençlik Ortaokulu Beyaz Salonda her sınıfa ayrı ayrı verilen seminer öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Özel Gençlik Ortaokulu Rehberlik Servisi Sorumlusu Rehber Öğretmen Hacer ÜLKER, öğrencilerin verimli ders çalışma konusunda kendilerini eksik hissettiklerini ve kendilerinin de bu doğrultuda semineri organize ettiklerini ifade etti. Ülker, Verimli Ders Çalışma Yöntem ve Teknikleri seminerinde öğrencilere; yanlış ders çalışma alışkanlıkları,verimli ders çalışma yöntemleri ve başarının önündeki engeller konularında bilgi verildiğini ve yanlış çalışma alışkanlıkları, ön hazırlık, okuma, dinleme, not tutma, tekrar ve test tekniklerinin anlatıldığını ifade etti.

  Program sonunda değerlendirmede bulunan Özel Gençlik İlk ve Ortaokulu Müdürü Barış Çağlayan ÇAKIR, verimli ders çalışma noktasında bilerek hareket etmenin hedefe ulaşmada kolaylık sağladığını ifade ederek programı organize eden Rehberlik Servisine teşekkür etti.

  PDR SERVİSİ TEŞEKKÜR HEDİYELERİ SAHİPLERİNİ BULDU (19/12/2014)
  Temel amacı PDR Servisi ile öğretmenler arasındaki işbirliğini artırmak olan “teşekkür hediyeleri “ 2012/2013 eğitim öğretim yılına dönük olarak verildi. “İşbirliği”, “Teşvik” “Güven” ve “Özel Hediyeler” olmak üzere dört dalda belirlenen ödülleri, birinci ve ikinci kademeden toplam on bir öğretmen arkadaşımıza verildi. “İşbirliği dalında” Mevlüt Çeşme ve Hatice Oral, “Güven dalında” Selma Anlar , İsmail Yılmaz ve Ramazan Altınsoy “Teşvik dalında” İsa Karamanoğlu Fatma Yakışır ve Şükriye Toros “ Özel Hediyeler” ise Ayşegül Girgin Balkı, Esra Çiğdem ve Mustafa Buhurcu teşekkür hediyelerini aldılar. Üçüncüsü gerçekleştirilen teşekkür hediyelerini okul müdürümüz Barış Çağlayan Çakır ve okul müdür yardımcılarımız Nurettin Kabak ve Said Turgut takdim ettiler.
  FELSEFE KİTABI YAZDILAR (17/04/2013)
  Özel Gençlik İlkokulu & Ortaokulu öğrencileri, önceki dönemlerde faaliyet gösteren Felsefe Kulübü’nde ürettikleri metinleri derleyerek kitaplaştırdılar. Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinin faaliyeti olarak Felsefe Kulübü çatısı altında yapılan tartışma, analiz ve okumalar neticesinde çocuklar tarafından üretilen metinler yine çocukların istek ve gayretleri ile bir araya getirildi. Henüz küçük yaşta felsefe yapmanın ayrıcalığını hisseden çocuklar, derledikleri metinle de yazar olmanın sevincini yaşadılar. Okul PDR Uzmanı M. Zeki Saka’nın editörlüğünde yayına hazırlanan ve önsözü ile sunulan felsefe metinleri “Çocuğun Felsefe Eylemi” başlığını taşıyor. Birbirinden ilginç konuların tartışıldığı metinlerde çocukların Türk Felsefe Derneği’ne yazıldıkları mektuplara da yer verilmiş. Özel Gençlik öğrencileri derledikleri ilk kitabı okul yönetimi ve öğretmenleri ile paylaştılar.
Paylaş.

Yorum Yaz